Одговор Министарства унутрашњних послова Хрватске на дописе Миодрага Линте које је упутио министарки спољних и европских послова Хрватске Весни Пусић и министру унутрашњих послова Хрватске Ранку Остојићу

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
МИНИСТАРСТВО УНУТАРЊИХ ПОСЛОВА
НЕКЛАСИФИЦИРАНО
УПРАВА ЗА УПРАВНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ                                                 2. НВД
Број: 511-01-202-85965/2013.                                                 телефаксом Загреб, 18.12 2013.

КОАЛИЦИЈА УДРУЖЕЊА ИЗБЈЕГЛИЦА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
н/о Предсједника Коалиције удружења избјеглица
у Републици Србији госп. Миодрага Линта

ПРЕДМЕТ: Провођење одредби Закона о пребивалишту,
-одговор, доставља се

Веза.ваш број:78/2013 од 11.12.2013

Поштовани,

везано на ваш упит упућен министру унутарњих послова Републике Хрватске госп. Ранку Остојић и министрици вањских и еуропских послова проф.др.сц.Весни Пусић, везано за тумачење одредби Закона о пребивалишту а које се односе на институт пријаве привременог одласка изван Републике Хрватске и одјаве пребивалишта те Ваше тражење да се законски рокови продуже упућеног с е-маил адресе linta@sdf.org.rs од 11.12.2013. године, дајемо сљедеће појашњење:

Према одредбама Закону о пребивалишту обвеза одјаве пребивалишта у Републици Хрватској постоји за оне хрватске држављане који су иселили из Републике Хрватске ради трајног настањења у другој држави. Пребивалиште морају одјавити прије исељења, а ако су то пропустили учинити одјаву могу затражити и путем надлежне дипломатске мисије-конзуларног уреда Републике Хрватске у држави у коју су иселили. Приликом одјаве пребивалишта особа је дужна вратити особну исказницу ради њеног физичког поништења. Одјавом пребивалишта особа не губи хрватско држављанство, него и надаље остаје хрватски држављанин, само што нема право на особну исказницу, јер је то јавна исправа којом се између осталог доказује пребивалиште у Републици Хрватској.

Хрватски држављанин који се не намјерава иселити из Републике Хрватске ради трајног настањења у другој држави, него привремено борави изван Републике Хрватске ради образовања, запослења, дуготрајног лијечења и других разлоганије дужан одјавити пребивалиште у Републици Хрватској. Та особа је дужна полицијској управи или постаји на чијем подручју има пријављено пребивалиште у Републици Хрватској дојавити да привремено борави у иноземству. Ако није у могућности доћи у Републику Хрватску, обавијест о својем привременом боравку у иноземству може дати и у дипломатској мисији-конзуларном уреду Републике Хрватске у иноземству те мора приложити одговарајућу документацију о разлозима привременог боравка у иноземству (потврду о запослењу, школовању, о одобреном боравку и сл.). Особа која привремено борави у иноземству има и даље пријављено пребивалиште у Републици Хрватској и има право на особну исказницу.

Ово Министарство нити у једном случају није дало упуту било полицијским управама било Министарству вањских и еуропских послова да се код прилагања документације примјерице потврде о запослењу узима у обзир временски рок односно да ли је грађанин запослен на одређено или на неодређено вријеме. Дакле, грађанин прилаже одговарајућу документацију да би оправдао разлог привременог борављења изван Републике Хрватске а документација није таксативно прописана Законом о пребивалишту те се у изнимним случајевима када грађанин не може приложити одговарајућу документацију прихваћа и његова изјава везано за разлог борављења изван мјеста пријављеног пребивалишта.

Чланком 3. ставком 5. Закона о пребивалишту, прописано је да грађанин привремени одлазак изван Републике Хрватске може пријавити ако напушта пребивалиште у трајању дуљем од годину дана, између осталог, и из других разлога. Стога су као други разлози за пријаву привременог борављења изван Републике Хрватске и обитељски разлози, спајање обитељи, брига о болесним члановима обитељи и др.

Поновно истичемо да особе које су запослене у иноземству, али немају намјеру трајно се настанити у иноземству, нису дужне одјавити пребивалиште у Републици Хрватској. Те особе су дужне дојавити да привремено бораве у иноземству и дојаву обновити након протека раздобља од 5 година те надаље дојаву о привременом боравку у иноземству обнављати након сваког даљњег протека раздобља од три године, ако и даље буду боравиле у иноземству.

Грађани који су на дан 29. 12. 2012. имали особну исказницу којој је истекао рок важења више од 15 дана или који нису никад исходили особну исказницу као и грађани који имају пријављено пребивалиште на адресама које нису евидентиране у регистру просторних јединица (непостојеће адресе), морају, полицијској управи или постаји на чијем подручју имају пријављено пребивалиште, поновно пријавити пребивалиште.

Везано на ваш дио упита да госп. Данијела Шкорић није била у могућности пријавити пребивалиште у Осијеку код своје мајке која је добила стан кроз тзв. Програм стамбеног збрињавања обавјештавамо да је чланком 10. ставком 3. Закона о пребивалишту прописано да је особа која пријављује пребивалиште или боравиште на адреси станодавца дужна приложити и овјерену изјаву станодавца којом он даје сугласност за пријаву. С обзиром да је из вашег упита видљиво да мајка гђе. Данијеле Шкорић није власник стана већ да је она стан добила на кориштење, упућујемо да Данијела Шкорић сугласност за пријаву пребивалишта затражи од власника стана.

Желимо истакнути да смо након ступања на снагу Закона о пребивалишту у неколико наврата упознали полицијске управе и постаје овог Министарства као и Министарство вањских и еуропских послова о начину проведбе наведеног Закона и обвезама које из његове проведбе произлазе за грађане, како би грађанима који им се обраћају дали што боље информације. Такођер ово Министарство свакодневно даје информације грађанима који му се обраћају како кроз усмену комуникацију тако и писаним путем, а и на wеб страницама су постављене информације о овим питањима.

Напомињемо да је од стране овог Министарства упућен приједлог везано за пролонгирање рока од годину дана у којему су грађани који су се на дан ступања на снагу Закона налазили у иноземству обвезни пријавити привремено борављење изван Републике Хрватске а они којима су особне исказнице истекле или их уопће нису исходили потврдити своје пребивалиште и поднијет захтјев за издавање особне исказнице, за још годину дана. Такођер је пролонгирање рока пријаве предложено и за особе које су обухваћене програмом обнове и стамбеног збрињавања ако им некретнина још није обновљена или нису на други начин стамбено збринуте у Републици Хрватској те се налазе у иноземству.

О поступању службеника Велепосланства Републике Хрватске у Београду, одговор је затражен од надлежног Министарства вањских и еуропских послова.

С поштовањем,

ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА
Инес Крајчак

О томе обавијест:
– Министарство вањских и еуропских послова Републике Хрватске
Управа за еуропско право, међународно право и конзуларне послове

Израдила
Ружица Зекић Мариновић
Контролирали:
водитељ службе
Мирослав Маретић
начелница сектора:
Гордана Валента