ОТВОРЕНО ПИСМО ПРЕДСЈЕДНИКА КОАЛИЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ИЗБЈЕГЛИЦА МИОДРАГА ЛИНТЕ ПРЕДСЈЕДНИКУ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА МАРТИНУ ШУЛЦУ ДА ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ ДОНЕСЕ РЕЗОЛУЦИЈУ О „ОЛУЈИ“

Поштовани господине Шулц,

Желимо да апелујемо на Вас, да подржите иницијативу Коалиције удружења избјеглица (кровна организација 45 избјегличких удружења) да Европски парламент донесе Резолуцију о „Олуји“ којом би се најстрожије осудио ратни злочин и етничко чишћење које су хрватске оружане снаге починиле над српским становништвом августа 1995. године, као и сва кршења и злоупотребе људских права и међународног хуманитарног права. Током и послије акције „Олуја“ хрватске оружане снаге су убиле преко 2.000 Срба, од чега су 1.200 цивили, и протјерале преко 220.000 Срба што представља највеће етничко чишћење у Европи послије Другог свјетског рата. Још око 900 страдалих Срба се воде као нестала лица. У акцији „Маестрал“, која је била продужетак „Олује“ хрватске оружане снаге су заједно са снагама армије БиХ убиле 655 и протјерале око 125.000 Срба из западнокрајишких општина које се налазе у Федерацији БиХ.

Желимо да Вас подсјетимо да Република Хрватска сноси главну одговорност за почињена геноцидна дјела – убијства и прогоне јер није предузела конкретне мјере и активности за заштиту српских цивила и јер није поштовала људска права свих појединаца на свом подручју у складу са релевентним правилима међународног права. Због тога је покојни хрватски предсједник Фрањо Туђман био оправдано осумњичен за ратне злочине над српским цивилима. Бивша тужитељица Међународног суда за ратне злочине у Хагу Карла дел Понте је јавно изјавила да је Фрањо Туђман био оптужен за ратне злочине и злочине против човјечности али да је његова смрт спријечила подизање оптужнице и његово испоручење у Хашки трибунал.

Желимо да Вас подсјетимо да је Међународни суд правде 03. фебруара ове године донио пресуду којом је одбацио хрватску тужбу и српску контратужбу за геноцид. Међутим, у образложењу пресуде Судско вијеће је утврдило да су током и послије акције „Олуја“ почињена геноцидна дјела – убијства и прогони али да нису пронађени докази геноцидне намјере да се Срби са подручја Крајине физички униште. Дакле, можемо основано закључити да је Међународни суд правде у својој пресуди утврдио да је Хрватска извршила масовна убијства и етничко чишћење српског становништва.

Желимо да Вас подсјетимо да је Република Хрватска потписивањем Уговора о приступању са Европском унијом 9. децембра 2011. године преузела низ обавеза, међу којима је да ће процесуирати сва одговорна лица за ратне злочине без обзира на националну и вјерску Pприпадност. Нажалост, у претходне скоро четири године Република Хрватска није ништа предузела да процесуира наредбодавце и извршиоце масовних убијстава српских цивила и заробљеника током и послије акције „Олуја“.

Желимо да вјерујемо да дијелите наше искрено опредељење да кривично гоњење свих лица одговорних за ратне злочине пред хрватским правосуђем јесте једно од главних предуслова за помирење између српског и хрватског народа и успоставу трајног мира и стабилности између Србије и Хрватске. Нажалост, у претходном периоду у Хрватској постоје двоструки стандарди у суђењима за ратне злочине тј. далеко строжи за Србе а далеко блажи за Хрвате. Хрватска је једина држава Европске уније у којој се ратни злочинци славе као хероји.

Желимо да Вас упознамо са чињеницом да је угледна хрватска невладина организација „Хрватски хелсиншки одбор“ објавила још априла 2011. године да за убијства српских цивила током и послије акције „Олуја“ није осуђен ниједан припадник хрватске војске или полиције. Хрватски хелсиншки одбор је закључио да у Републици Хрватској нема политичке воље за процесуирање ратних злочина од стране припадника хрватских оружаних снага над српским заробљеницима и цивилима. Исти став дијеле и остале релевантне хрватске невладине организације.

Поштовани господине Шулц,

Дубоко вјерујемо да ћете узети у обзир горе наведене чињенице и подржати иницијативу Коалиције удружења избјеглица да Европски парламент донесе Резолуцију о „Олуји“ којом би се најстрожије осудио ратни злочин и етничко чишћење које су хрватске оружане снаге починиле над српским становништвом августа 1995. године, као и сва кршења и злоупотребе људских права и међународног хуманитарног права.

Очекујемо да Европски парламент усвојеном Резолуцијом, поред осуде ратног злочина и етничког чишћења, позове Хрватску да процесуира све одговорне за ратне злочине и друга кршења међународног хуманитарног права без обзира на њихову националну и вјерску припадност; да прогнаним лицима врати њихова одузета имовинска, стечена и сва друга отета права или ако то није могуће да изврши правичну новчану надокнаду; да престане да обиљежава 5. август као државни празник; да обезбеди правду за све жртве и дугорочну подршку преживјелима, укључујући и преживјеле жтрве сексуалног насиља; да убрза рад на проналажењу и идентификацији посмртних остатака жртава у сарадњи са Републиком Србијом; да изради образовни програм из којих ће будуће генерације извлачити поуке у вези са ратним злочинима, етничким чишћењем и злочинима против човјечности из прошлости, како би се спријечило њихово евентуално понављање.

Дубоко вјерујемо да дијелите наше мишљење да би усвајање Резолуције о „Олуји“ представљало велики корак ка унапређењу мира, правде, истине и помирења између српског и хрватског народа.

С поштовањем,

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта

П.С. Отворено писмо послали смо шефовима седам посланичких група у Европском парламенту. Европска народна партија (Manfred Weber), Прогресистичка алијанса социјалиста и демократа (Gianni Pittella), Алијанса европских либерала и демократа (Guy Verhofstadt), Зелени- Европски слободни савез (Rebeca Harms), Европски конзервативци и реформисти (Syed Kamall), Европска уједињена левица-Нордијска зелена левица (Gabriele Zimmer) и Европа слободе и директне демократије (David Borrelli). Од шефова посланичких група је тражено да подрже наш апел да Европски парламент усвоју Резолуцију о „Олуји“, коа и да са садржајем писма упознају све чланове своје посланичке групе. Отворено писмо Мартину Шулцу је послано на енглеском језику.


OPEN LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE COALLITION OF THE REGUGEE ASSOCIATIONS TO THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT MR MARTIN SCHULTZ

Belgrade, 21 July 2015

Dear Mr. Schulz,

We appeal to you for support for the initiative of the Coalition of the Refugee Associations (an umbrella organization of the 45 refugee associations) toward the European Parliament to adopt a resolution about “Operation Storm”, that would strongly condemn the war crimes and the ethnic cleansing that the Croatian armed forces committed against the Serb population in August 1995, as well as to condemn all other breaches and misuse of human rights and international humanitarian law. During and after “Operation Storm”, the Croatian armed forces killed more than 2,000 Serbs, of which 1,200 civilians, and expelled more than 220,000 Serbs – that constitutes for the biggest ethnic cleansing in Europe since the Second World War. Adding up to this number, some 900 Serbs are still counted as missing persons. During “Operation Mistral”, that followed “Operation Storm”, the Croatian armed forces together with the army of the Bosnian Federation killed 655 and expelled about 125,000 Serbs from the western Krajina municipalities that are located in the Federation of Bosnia and Herzegovina.

We would like to remind you that the Republic of Croatia is primarily responsible for the acts of genocide that it committed – killings and banishment – because it had not taken any concrete measures to protect Serb civilians, and because it did not respect human rights of all the persons on its territory in accordance with the relevant norms of international law. For that reason, the late president of Croatia Franjo Tudjman was legitimately suspected for war crimes over Serb civilians. The former prosecutor of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Carla Del Ponte publically stated that Franjo Tudjman was charged for war crimes and crimes against humanity but his death prevented the Tribunal to issue the indictment and ask for his extradition to the Hague. We would like to remind you that the International Court of Justice on 3 February 2015 issued the ruling by which it dismissed the Croatia’s claim and Serbia’s counter-claim about genocide. However, in its explanation of the ruling, the Court has established that during and after “Operation Storm” the acts of genocide – killings and banishments – were committed but the genocidal intent that the Serbs from Krajina be physically exterminated was not found by the Court. Thus, we can certainly conclude that the International Court of Justice in its ruling established that Croatia committed mass killings and ethnic cleansing against the Serb population.

We would like to remind you that, by signing the Accession Agreement with the European Union on 9 December 2011, the Republic of Croatia has taken up a whole range of obligations, among which is the one to process all those responsible for war crimes regardless of their nationality or religious confession. Regrettably, in the past four years the Republic of Croatia did not do anything to process the authorizing officers or the perpetrators of the mass killings of Serb civilians and war prisoners during and after “Operation Storm”. We want to believe that you share our sincere position that the judicial prosecution of all those responsible for war crimes before the Croatian judiciary is one of the key preconditions for the reconciliation between the Serb and the Croat people, and for the establishing of the lasting peace and stability between Serbia and Croatia. Regrettably, to date, we have seen in Croatia there are double standards when it comes to the war crimes’ trials – that are far more strict toward the Serbs, and far more lenient toward the Croats. Croatia is the only EU member state in which the war criminals are celebrated as heroes.

We want to inform you about the fact that The Croatian Helsinki Committee for Human Rights (CHC), a well-known NGO from Croatia, published in April 2011 that no member of Croatian army or police was sentenced for the killings of Serb civilians during and after “Operation Storm”. The CHC has concluded that the Republic of Croatia lacks political will to process war crimes committed by the members of Croatian armed forces against Serb prisoner of war and civilians. The same position is shared among the other relevant NGOs in Croatia.

Dear Mr. Schulz,

We deeply believe that you are going to take into consideration the abovementioned facts and support the initiative by the Coalition of Refugee Associations that the European Parliament adopts a resolution about “Operation Storm”, which would in the strongest terms condemn the war crimes and ethnic cleansing that the Croatian armed forces committed against Serb population in August 1995, as well as all other breaches and misuse of their human rights and international humanitarian law.

We expect that the European Parliament by adopting this Resolution, apart from condemning the war crimes and ethnic cleansing, will call Croatia to process all those responsible for war crimes and other breaches of international humanitarian law regardless of their national or religious affiliation; that the refugees are returned their deprived property, acquired and all other deprived rights, or, if that is not possible, to make a just material compensation; to stop marking of 5 August as its national holiday; to secure justice for all victims, as well as long-term support to the survivors, including the survived victims of sexual violence; to speed up the work on finding and identification of the burial remains of the victims in cooperation with the Republic of Serbia; to create educational programs from which the future generations will draw lessons about war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity from the past, so as to prevent the eventual repetition of those acts. We deeply believe that you share our opinion that adopting a Resolution about “Operation Storm” would constitute for a big step toward the advancement of peace, justice, truth and reconciliation between Serbian and Croatian peoples.

Respectfully yours,

President of the Coalition of Refugee Associations
Miodrag Linta

P.S. This Open Letter has been also sent to the chairs of 7 political groups in the European Parliament: Group of the European People’s Party, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats, European Conservatives and Reformists Group, Alliance of Liberals and Democrats for Europe, European United Left/Nordic Green Left, Greens/European Free Alliance, Europe of Freedom and Direct Democracy.23